تغذیه سبزی و صیفی

باغ هایی که در آن ها سبزی و صیفی کاشت می شود، باید به طور مرتب تغذیه شوند تا در تمام طول فصل، رشد کرده و عملکرد مثبتی داشته باشند. برای تعیین نوع یا مقدار کود سبزی و صیفی مناسب، می توانید آزمایش خاک را انجام دهید.این کار میتواند برای شما مشخص کند که چه مواد مغذی و عناصر ریزمغذی ضروری باید به خاک باغچه تان اضافه شود و سطح دقیق مواد مغذی موجود در خاک را برایتان فراهم می کند.

آیا لازم است باغ سبزی و صیفی توسط کود سبزی و صیفی تغذیه شود؟

بله!سبزی و صیفی، به ویژه سبزیجات تابستانی، در کل فصل برای رشد و تولید محصول، به تأمین مداوم مواد مغذی نیاز دارند. حتی خاکی که در ابتدای فصل با مواد آلی اصلاح می شود،با شروع شکوفه و تولید میوه های گیاهی، شروع به کاهش مواد مغذی خود می کند. در این زمان، خاک برای ادامه حمایت خود جهت رشد و تولید گیاه، به دوزهای اضافی مواد مغذی کلان،در شکل کود، نیاز دارد.

از جمله کودهایی که مناسب سبزی و صیفی هستند میتوان به کود کامل گرانوله ویژه سبزی و صیفی اشاره کرد. این کودها آهسته ترشح می شوند و جز کودهای آهسته رهشی به شمار می آیند که در طول زمان، مقدار کمی از مواد مغذی آنها به طور ثابت آزاد می شود و با تجزیۀ مواد طبیعی، قادر به اضافه کردن مواد مغذی به خاک هستند.  این به این معناست که مواد مغذی، در یک بازه زمانی چند هفته ای یا چند ماهه جذب می شوند و با این حرکت می توانند  به بهبود ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک بپردازند.

این کودها معمولاً در مقایسه با کودهای آلی، دارای محتوای مواد مغذی بالاتری هستند. آنها به صورت مایع، دانه ای، گلوله ای یا پودری در دسترس هستند.

نیتروژن، فسفر و پتاسیم، از جمله عناصری هستند که در یک کود تخصصی سبزی و صیفی باید وجود داشته باشد و لازم است  هنگام خرید کود تخصصی سبزی و صیفی، به این مهم توجه کنید.بیشتر سبزیجات و صیفیجات به کود متعادل نیاز دارند؛ اما برخی از آنها به تأمین اضافی پتاسیم نیز احتیاج دارند؛ از طرف،ی سبزیجات برگ سبز، به مقدار زیادی نیتروژن نیاز دارند.

سبزیجات و صیفیجات به آبیاری خوبی نیاز دارند؛ از این رو،مواد هیومیکی بسیار مورد توجه قرار می گیرند؛ زیرا  مواد هیومیکی باافزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و بهبود ساختار آن، در رشد و سرسبزی سبزیجات و صیفیجات، مؤثر خواهند بود.

برای خرید کود سبزی و صیفی، نوع سبزی و صیفی مورد کاشت،مقدار مصرف و حتی زمان مصرف و تکرار آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ از این رو، در سایت گرومان، جدول استاندارد با فاکتورهای فوق را برای اطلاعات بیشترتان آورده ایم .