نتایج شگفت انگیز

مجموعه گرومان از بدو تاسیس تاکنون در راستای جلب اعتماد مصرف کنندگان به میزان اثر بخشی محصولات خود اقدام به اجرای طرح های میدانی در مناطق و اقلیم های مختلف کشور نموده که ذیلا به برخی از این موارد اشاره میگردد :

طرح پایلوت بهینه کودی (کود مصرفی: ویژه صیفی و سبزیجات) به میزان 500 کیلوگرم در هکتار در سال زراعی 95- 96 در مزرعه آقای برخه به مساحت یک هکتار واقع در استان هرمزگان شهرستان بندر عباس جهت کشت گوجه فرنگی به روش آبیاری قطره ای انجام شد که پس از برداشت محصول شاهد افزایش کمی 100 تن در هکتار( حدود دو برابرمیزان برداشت بدون نسخه کودی ) و ارتقاء معیارهای کیفی به صورت سایز، رنگ و طعم محصول مورد نظر بودیم.

طرح پایلوت بهینه کودی (کود مصرفی: بر اساس نسخه ذیل) در سال زراعی 96-95 در مزرعه آقای رحیمی به مساحت 10 هکتارواقع در استان فارس، شهرستان مرودشت، دهستان ابرج جهت کشت گندم به صورت دیم انجام گرفت که پس از برداشت محصول موجب حیرت ایشان شد و افزایش چشم گیر کمی 10 درصدی و ارتقاء سایز و رنگ بی نظیر محصول مورد نظر را شاهد بودیم .
1 – کود ویژه زراعت در مرحله خاک ورزی به میزان 500 کیلوگرم در هکتار
2 – کود نیتروزنه گوگردی در مرحله ساقه دهی جهت رشد تکمیلی به میزان 250 کیلوگرم در هکتار
3 – کود 30-05-15 در مرحله نزدیک به ظهور خوشه به میزان 3 کیلوگرم در هکتار
4 – کود 20-20-20 در مرحله پنجه دهی اولیه به میزان 3 کیلوگرم در هکتار

طرح پایلوت بهینه کودی (کود مصرفی: بر اساس نسخه ذیل) در سال زراعی 98-97 در شالیزار آقای حسینی به مساحت 5 هکتار واقع در استان مازندران، شهرستان فریم انجام شد که پس از برداشت محصول شاهد افزایش کمی محصول به میزان 2200 تن در هکتار و ارتقاء شاخص های کیفی همچون افزایش وزن هزار دانه در حدود 84 گرم و عدم پوکی در محصول مورد نظر بودیم.
1-کود ویژه زراعت در مرحله کاشت به میزان 250کیلوگرم در هکتار
2- کود ویتامیل در مرحله پنجه زنی به روش سرک به میزان 50 کیلوگرم در هکتار
3- کود نیتروژنه گوگردی در مرحله ساقه دهی به میزان 100 کیلوگرم در هکتار

طرح پایلوت بهینه کودی (کود مصرفی: ویژه باغات) به میزان 400 کیلوگرم در هکتار در سال زراعی 94-93 در باغ آقای اسدی به مساحت 3 هکتار واقع در استان ایلام، شهرستان مهر جهت تولید سیب درختی به صورت آبیاری متعارف با شرایط منطقه انجام شد که در نهایت افزایش کمی به میزان بیش از 10 تن در هکتار و ارتقاء کیفی محسوس نسبت به سال گذشته را شاهد بودیم.

طرح پایلوت بهینه کودی (کود مصرفی: 20-20-20 ، 36-12-12 ،30-05-15 ) به میزان 1/5 کیلوگرم درهکتار در سال زراعی 97- 96 در مزرعه آقای کاهی به مساحت یک هکتار واقع در استان تهران، شهرستان ورامین (پیشوا) جهت کشت گلخانه ای خیار به روش محلول پاشی (کود آبیاری) انجام شد که پس از برداشت محصول، شاهد افزایش کمی به میزان 5 درصد و ارتقاء کیفی محصول مورد نظر به لحاظ سایز، رنگ و طعم بودیم و همچنین انبارش محصول با کیفیت بسیار مطلوبی صورت گرفت.

بهترین کود جهت افزایش باردهی خیار