تکنولوژی SUPERBIT

تکنولوژی SUPERBIT دستاوری جدید در عرصه کودهای گرانول است. در این تکنولوژی هر دانه گرانول با اولین آبیاری به صورت هوشمند در عمق یا سطح خاک ( بسته به نوع کوددهی ) پخش شده و با پوشش دهی سطوح ریز و درشت ریشه, توسعه یکسان آن را در پی دارد. این تکنیک که برگرفته از نظریه بهبود بهره وری با افزایش سطح تماس میان شبکه ریشه ها و کود است, برای کشاورزان افزایش چشمگیر باردهی با حداقل کوودهی را به ارمغان می آورد.