آشنایی با خاک ورزی و انواع آن

خاکورزی چیست؟

افزایش جمعیت و تقاضا برای تغذیه، ضرورت برنامه ریزی برای افزایش محصول و کشاورزی پایدار را ایجاب می‌کند. بحث کشاورزی پایدار طی دو دهه اخیر رونق زیادی پیدا کرده و مطالعات بسیاری بر روی آن انجام شده است که یکی از این مباحث بحث بهترین نوع خاک ورزی برای هر منطقه است. خاک ها در اثر خاک ورزی و کوددهی نامناسب آسیب زیادی می‌بیند آسیب هایی از قبیل تخریب بافت و ساختمان خاک را می‌توان نام برد.

کود سولفات منیزیم (۲۳ درصد ) گرومان

کود سولفات منیزیم (۲۳ درصد ) در سنتز بسیاری از آنزیم ها و قندها نقش کلیدی دارد.

خاک ورزی چیست؟

پس از هر برداشت، بقایای محصول، کلوخه های خاک، حشرات، آفات و فشردگی در خاک به دلیل ریشه ها وجود خواهد داشت. بنابراین کشاورز برای کشت محصول برای فصل آینده باید کاری انجام دهد تا شرایط مساعد در خاک برای رشد محصول ایجاد شود که انجام هر نوع عمل مکانیکی به وسیله انسان و یا حیوان و ادوات کشاورزی را خاکورزی می‌گویند ما با انجام خاک ورزی شرایط را برای جوانه زنی، استقرار گیاهچه، کنترل علف هرز مهیا می‌کنیم.

انواع خاک ورزی

خاک ورزی در کشاورزی بر اساس کاربرد آن به 2 نوع تقسیم بندی می‌شود:

 • اولیه
 • ثانویه

انواع خاکورزی

خاک ورزی اولیه: شامل گاو آهن زدن زمین کشاورزی با هر نوع آن(بشقابی، برگرداندار) که با هدف شخم زدن زمین و برگردان دار کردن آن بعد از برداشت محصول است که می‌تواند به نرم کردن خاک،کنترل علف هرز و هموار کردن خاک کمک کند.

خاک ورزی ثانویه: شامل اقداماتی از قبیل دیسک زدن، ماله کشی، زیر شکن، ماله کشی، ایجاد فاروئر و غیره می‌باشد که هدف آن نرم کردن بیشتر خاک، تسطیح، مخلوط کردن کودها، و کانال کشی نهایی می‌باشد. انواع دیگر خاکورزی در کشاورزی وجود دارد که در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:

 1. خاک ورزی مرسوم
 2. خاکورزی پوشش دار
 3. خاک ورزی دیسک کشت
 4. کشت بدون خاکورزی
 5. خاک ورزی مالچی
 6. خاکورزی حفاظتی

که بهترین نوع خاکورزی نوع حفاظتی آن است که مزایای بسیاری از قبیل حفظ رطوبت، افزایش مواد آلی خاک، کاهش تراکم، کاهش تردد ادوات کشاورزی، تولید با کمیت و کیفیت بهتر، جلوگیری از فرسایش، افزایش فلور بیولوژیکی خاک و غیره

مزایای استفاده از خاکورزی

 • خرد کردن کلوخه ها
 • بالا بردن ظرفیت نگهداری آب
 • حفظ ساختار خاک
 • افزایش تهویه
 • کاهش علف هرز
 • بهبود دسترسی گیاه به عناصر غذایی
 • فراهم کردن شرایط مناسب مزرعه برای کاشت و برداشت

کود نیتروژنه گوگردی (00-00-08) گرومان

کود نیتروژنه گوگردی برخوردار از اسیدیته خنثی(pH~7) است.

معایب استفاده از خاکورزی

 1. خاک ورزی زیاد باعث از بین رفتن ساختار خاک می‌گردد
 2. بروز رواناب
 3. سفت شدن زمین کشاورزی
 4. از بین رفتن عوامبل بیولوژیک مفید خاک

نتیجه گیری

اگرچه خاک ورزی می‌تواند یک جنبه حیاتی از یک عملیات کشاورزی سودآور باشد، محدود کردن دفعات ورود تراکتور و  ادوات به  داخل زمین می‌تواند چندین مزیت داشته باشد. چنین مزایایی شامل کاهش فرسایش خاک و آلودگی آب و هوا مرتبط است.

معایب کشاورزی

روش خاک‌ورزی مرسوم که از گاوآهن یا ابزارهای دیگر برای برگردان کردن خاک و ایجاد بستر بذر صاف و هموار استفاده می‌کند، رویکرد مرسوم بوده است. با این وجود، سیستم‌های خاک‌ورزی دیگری نیز وجود دارند که در زمان‌های اخیر رایج‌تر شده‌اند، مانند خاک‌ورزی حفاظتی و کشاورزی بدون خاک‌ورزی که ضمن بر طرف کردن نیاز ما به خاکورزی خیلی از معایب خاکورزی مرسوم را ندارد.

از اهداف کشاورزی حفاظتی میتوان به حفظ منابع و پایداری تولید، کاهش اثرات تراکم در خاک های فشرده، صرفه جویی در زمان، نیروی کارگری ، کاهش روان آب و جلوگیری از فرسایش آبی و بادی، افزایش قابلیت نگهداری و نفوذ آب در خاک و کاهش تبخیر ، نگهداری بقایای گیاهی در سطح خاک به جای سوزاندن آنها، حفظ مواد آلی ، مدیریت حاصلخیزی خاک و کنترل علف های هرز در خاک اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید